POLÍTICA DE PRIVACIDADEDe conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, SC Elefante Elegante informa aos usuarios do sitio web que os datos facilitados a través do noso sitio web son considerados datos persoais e incorporaranse nos nosos arquivos, co obxectivo de xestionar o servizo solicitado responder á súa solicitude e / ou transformación a súa solicitude. Estes arquivos son rexistrados na Axencia de Protección de Datos española nos termos da lexislación e normativa. Usuarios garanten e responden, en calquera caso, da veracidade, exactitude, validez, autenticidade, relevancia e non excessiveness dos Datos Persoais facilitados e comprométense a mantelos actualizados. Nos casos en que unha solicitude de necesario cubrir un formulario e facer un "clic" no botón enviar, realizando a mesma implica, necesariamente, que el fose informado e teña expresamente habilitadas no contido da cláusula anexada a este formulario ou aceptación da política de privacidade. Se os datos persoais solicitude foron incluídos, por posuidores non, o usuario debe, antes da súa inclusión, para informar esas persoas de que o contido dos apartados anteriores. Elefante Elegante S.C. exime de calquera responsabilidade por violación dese requisito. Non está autorizado para proporcionar datos de persoas con menos de 14 anos de idade, a través desta web. Elefante Elegante S.C. exime de calquera responsabilidade por violación dese requisito. As comunicacións realizadas por correo electrónico ou outros medios electrónicos necesarios para procesar a súa solicitude. Con todo, ser aqueles que foron aceptados ou expresamente autorizadas polo destinatario, de acordo coa Lei 34/2002, de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, agás o disposto no artigo 21.2 do desa Lei, na redacción dada pola Primeira Disposición Final da nova Lei de Telecomunicacións. O controlador de datos adoptou os niveis de protección dos datos persoais legalmente esixibles de seguridade e instalouse todos os medios e medidas técnicas dispoñibles para o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo de datos persoais. O usuario ten a confidencialidade e segredo deber de todos aqueles que procesar datos en nome da mesma. Non obstante o anterior, o usuario é consciente da posibilidade de que a seguridade das comunicacións a través dunha rede non é invulnerable. Usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais de conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos Datos persoais (L.O. 15/1999) e RD. 1720/2007, por escrito, anexando unha copia do seu DNI ou Pasaporte, ao seguinte enderezo: Localización Castelo de Abaixo 19, 15189 Culleredo - A Coruña Para calquera dúbida sobre a nosa política de privacidade, ou a calquera recomendacións, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: maria@elefanteelegante.net.